Čovjek Novog svijeta

Čovjek Novog svijeta svaki je polaznik bilo kojeg ponuđenog procesa. Izložen je novim energijama ubrzane evolucije, novim zakonima te novoj dimenziji odvojenoj od starog svijeta. Trud prihvaćanja osobne promjene omogućavaju ostanak i rast u Novom svijetu. Odsustvo truda spušta pojedinca na ulaznu razinu Novog svijeta ili u Stari svijet.

Inercija starog svijeta – stari stavovi i stare vrijednosti traže osobnu inicijativu i unutarnju borbu kako bi se postigao nivo odbacivanja, odnosno kako bi se odrekli ovisnosti o ljudima, stvarima, prošlosti, osudama…

Kroz komunikaciju s novom energijom i znanjima razvijamo novu duhovnost kroz nove aspekte:

  • Ravnoteža između materijalnoga i duhovnoga
  • Podizanje razina čovjekove svijesti; razvoj pravednosti i odgovornosti
  • Usmjeravanje na globalno, opće dobro
  • Briga za okoliš, okolinu, nemoćne
  • Odlučivanje i stvaranje

Majstor Novog svijeta pravedan je i odgovoran, iniciran pojedinac. Njegova težnja da zadrži oblik uzašlog majstora omogućava mu hijerarhijske pomake u Novom svijetu. Odsustvo truda i evolucije donosi pad u Stari svijet i prekid komunikacije s Novim svijetom.

Uloga čovjeka Novog svijeta

Svaki pojedinac može ući u novostvorenu dimenziju Novog svijeta. Time prihvaća nova prava i nove obaveze.

Novi svijet traži od čovjeka isključivo trud uložen u podizanje na viši nivo učenja te shvaćanja pravednog i odgovornog ponašanja. U tom slučaju, energija Novog svijeta pomaže u rješavanju problematike čovjeka Novog svijeta i, najvažnije, daje mu zaštitu od svega što bi ga ruiniralo a može se izbjeći. Takav pojedinac nosi sa sobom Novi svijet kuda god išao (čak i u Stari svijet).

U protivnom, ako truda nema, ako pojedinac ne ulaže napor u osobne promjene, energija ga izlaže upozorenjima i edukaciji. Ako pojedinac ne odustaje od ideje da je on jedini važan, ne prebaci fokus na okolinu, ne preuzme odgovornost za svoj i tuđe živote, ako ne ukine osudu i ideju da je on za uspjehe zaslužan, a neuspjehe vidi kao tuđu krivnju – energija će smatrati kako pojedinac ne zaslužuje ulaganje u njegov razvoj te će ga vratiti u Stari svijet.

Uspješan čovjek Novog svijeta preuzima ulogu nosioca Novog svijeta. Distribuira energiju i ideju u Starom svijetu i time osvještava svoju okolinu o novim mogućnostima. Na meditacijama za Zemlju participira u pomoći našoj planeti, odnosno u njenoj želji da pomogne ljudima.

Tehnikama Novog svijeta stvara se mentalno tijelo koje polazniku omogućava kretanje po Zemlji, distribuciju energije te dovođenje elemenata, od kojih je sve na Zemlji napravljeno, u ravnotežu. U svakom slučaju, traži se način da Zemlja što mirnije prijeđe na višu dimenziju postojanja.

Novi svijet stvara novi nivo ljudskog postojanja koji može opstati u sadašnjoj tranziciji prelaska svega na viši nivo – evoluiranja kompletnog prostora.

Uloga majstora Novog svijeta

Prvenstvena uloga majstora Novog svijeta jest stvaranje Novog svijeta donošenjem kozmičkih energija. Takve energije treba prilagoditi mogućnostima i potrebama svega živog na planeti te Zemlji samoj.

Energetskim podizanjem nivoa svijesti ljudi, bude se pojedinci spremni za prelazak u Novi svijet. Bilo koji pojedinac na planeti koji osvijesti nove zakone i potrebu za osobnim razvojem postaje stanovnik Novog svijeta.

Naravno, potreban je trud majstora kako bi se održao takav prelazak jer je sve izloženo rastu i padu. Djeca, životinje i biljke traže posebnu skrb jer nisu u mogućnosti sami krenuti na put više razine, iako sve češće vidimo da su današnja djeca rođenjem iznimni i razvijeni, a životinje (posebno kućni ljubimci) humanizirani.

Pokretanjem elemenata i traženjem ravnoteže vrši se utjecaj na kompletno postojanje Starog svijeta. Majstori su dužni permanentno razvijati osobne mentalne sposobnosti tehnikama i alatima (poput Megabraina, tretmana i slično) te odbacivati ostatke Starog svijeta u sebi: stare navike, stavove i vrijednosti. I oni su izloženi padu.